Organizing Committee

Directive Chair

 • Shaojun Liu, Shenzhen Research Institute of Central South University, China

General Chairs

 • Chong Shen,Hainan University,China
 • Pohung Chen, St’s John’s  Univerisity, Taiwan

Organizating Chairs

 • Mingzhu Tan, Changsha University of Science and Technology, China
 • Li da Liao, University of South Australia, Austrilia

Technical Program Chairs

 • Kun Zhang, Hainan Tropical Ocean University, China
 • Duanlin Li, Beijing post and Telecommunication, China

Publications/Publicity Committee

 • Hailin Jiang, Huai an Numerical Control Association, China
 • Yucai Zhou, Changsha University of Science and Technology, China

Technical Program Committee:

 • Zhibing Wang, Hunan University of Technology, China
 • Chengcheng Yao, The Ohio State University, USA
 • Vivi Fang, National Central University, Taiwan
 • Pohun Chen, John’s University, Taiwan
 • Changyun Li, Hunan University of Technology, China
 • Junzheng Li, Hunan Agricultural University, China
 • B.Xie, Carnegie Mellon University, USA
 • Yihu Wu, Changsha University of Science and Technology, China
 • Zhiwei Hou, Huaiyin Institute of Technology, China
 • Hongshan Nie, National Defense University, China
 • Rong Gao, Huaiyin Institute of Technology, China
 • Bokui Li, Huaiyin Institute of Technology, China
 • Xiaozhou Hu, Central South University, China
 • Umaru Samaila, Federal University of Technology, Nigeria
 • Zhiqiang Liu, Changsha University of Science and Technology, China
 • Lingping Chen, Hunan Institute of Industry, China
 • Huaping Liu, Tsinghua University, China
 • Yu Dai, Central South University, China
 • Lixing Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
 • Yuantao Chen, Changsha University of Science and Technology, China
 • Li Hong, Changsha University of Science and Technology, China
 • Tongyue Wang, Huaiyin Institute of Technology, China